Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 30 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 1985 คน
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน และนิสิตระดับปริญญาเอกจำนวน 5 คน ...
สาขาวิชาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีใหม่ 2 รายวิชา - 19 มีนาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 5777 คน
สาขาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 2 รายวิชาคือ เทพปกรณัมโลก (World Mythology) และคติชนอาเซียน (ASEAN Folklore) ในภาคเรียนที่ 1/2555...
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 - 06 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 2262 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2555 ...
'เพลโต ซิมโพเซียม' - 06 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 2628 คน
หนังสือแปลเล่มล่าสุดโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร แปลจาก "Plato: Symposium, First Edition" ของโรบิน วอเตอร์ฟิลด์ ...
คู่มือการเก็บ-รวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนามชนบทและจากสื่ออินเทอร์เน็ต - 16 มกราคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1952 คน
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาคติชนวิทยาได้จัดทำคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์สายแสงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือ ...
คำบรรยาย "ข้าพเจ้ากับภาษาไทยและคติชนวิทยา" และ "ทำไมข้าพเจ้าจึงแปล?" - 23 กันยายน 2554จำนวนผู้อ่าน 1181 คน
บางส่วนของการบรรยายในหัวข้อ "การเดินทางในโลกหนังสือ" ของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554...
ศ.(พิเศษ)ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 'การเดินทางในโลกหนังสือ' - 19 กันยายน 2554จำนวนผู้อ่าน 1511 คน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การเดินทางในโลกหนังสือ” ในโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการที่คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้อง HU1103 คณะมนุษยศาสตร์ ...
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์สาขาคติชนวิทยา - 09 กันยายน 2554จำนวนผู้อ่าน 1027 คน
ขอเชิญผู้เข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาคติชนวิทยาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์นี้ โดยดาวน์โหลดแบบประเมินได้จากแถบเครื่องหมาย "ดาวน์โหลด" ด้านซ้ายของเว็บไซต์ค่ะ...
สาขาิคติชนวิทยารับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/2554 - 26 สิงหาคม 2554จำนวนผู้อ่าน 1372 คน
สาขาวิชาคติชนวิทยาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศศ.ด.(คติชนวิทยา) ในภาคเรียนที่ 2/2554 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 ...
ศ.(พิิเศษ)ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรได้รับการเชิดชูเกียติในฐานะปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย - 12 กรกฏาคม 2554จำนวนผู้อ่าน 4360 คน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี 2554 จากกระทรวงวัฒนธรรม ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 26 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com