Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 1985 คน
ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน และนิสิตระดับปริญญาเอกจำนวน 5 คน ...
สาขาวิชาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีใหม่ 2 รายวิชา - 19 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 5777 คน
สาขาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 2 รายวิชาคือ เทพปกรณัมโลก (World Mythology) และคติชนอาเซียน (ASEAN Folklore) ในภาคเรียนที่ 1/2555...
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 - 06 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 2262 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2555 ...
'เพลโต ซิมโพเซียม' - 06 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 2628 คน
หนังสือแปลเล่มล่าสุดโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร แปลจาก "Plato: Symposium, First Edition" ของโรบิน วอเตอร์ฟิลด์ ...
คู่มือการเก็บ-รวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนามชนบทและจากสื่ออินเทอร์เน็ต - 16 มกราคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1952 คน
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาคติชนวิทยาได้จัดทำคู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์สายแสงเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 26 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
ข้าพเจ้ากับภาษาไทยและคติชนวิทยา (คำบรรยายของ ศ.(พิเศษ)ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร)
เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดยคุณวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
พิธีกรรมงานศพของชาวม้งที่บ้านป่าคา
แนวคิดในการตั้งชื่อวัด: การศึกษาเปรียบเทียบชื่อวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
จำนวนเนื้อหา : 4 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com