Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 - 30 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 1954 คน

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศปฏิทินการศึกษา การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา เปิดรับสมัครนิสิต 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) แผน ก แบบ ก2 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาคติชนวิทยา) แบบ 2.1 (มีเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารต่อไปนี้ (หมายเหตุ: ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้จากส่วน "ดาวน์โหลด" ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นี้)
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com