Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  สาขาวิชาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีใหม่ 2 รายวิชา - 19 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 5675 คน
ในปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาคติชนวิทยาจะเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 รายวิชาคือ 776301 คติชนท้องถิ่น  776311 เทพปกรณัมโลก และ 776361 คติชนอาเซียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2555 จะเปิดสอนก่อน 2 รายวิชาคือ 776311 เทพปกรณัมโลก และ 776361 คติชนอาเซียนน

รายวิชาเทพปกรณัมโลก หรือ World Mythology จะศึกษาเทพปกรณัมหลากหลายในโลก ได้แก่ เทพปกรณัมในพระพุทธศาสนา เทพปกรณัมฮินดู เทพปกรณัมในคริสต์ศาสนา เทพปกรณัมกรีก-โรมัน เทพปกรณัมอียิปต์  เทพปกรณัมจีน เทพปกรณัมญี่ปุ่น เทพปกรณัมเปอร์เซีย รวมถึงวงจรชีวิตของวีรบุรุษที่ปรากฏในเทพปกรณัมทั้งหลาย  

จุดมุ่งหมายของรายวิชาคือให้นิสิตรู้จักเทพปกรณัมหลากหลายวัฒนธรรม  เข้าใจความเหมือนคล้ายของเทพปกรณัมสากลซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์และสามารถอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมได้อย่างผสมกลมกลืน ผู้สอนคือ ดร.บารนี  บุญทรง

ส่วนรายวิชาคติชนอาเซียน หรือ ASEAN Folklore จะศึกษาคติชนคดี (ข้อมูลทางคติชน) ของหลากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ คติชนคดีของลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ฯลฯ  

จุดมุ่งหมายของรายวิชาคือเพื่อให้นิสิตเข้าใจและซาบซึ่งในความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีิวิตของประชาคมอาเซียน  ผู้สอนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง และ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com