Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 - 06 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 2243 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2555  กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555  ส่วนกรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 (ในวันและเวลาราชการ)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2555/MASTER/annouceMaster_55.pdf

สาขาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาคติชนวิทยา แผน ก แบบ ก 2. (ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) จำนวน 5 คน

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จำนวน 5 คน

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จำนวน 5 คน

สำหรับปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษไว้ว่า "ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 470 หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือมีผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 470 หรือผลสอบของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 470"

สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือมีผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 หรือผลสอบของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500

มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวสมัครได้  แต่มีสภาพเป็นนิสิตวิสามัญ และต้องมีผลการสอบและนำผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดข้างต้นแจ้งแก่มหาวิทยาลัยภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 (ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2555)  หากไม่สามารถนำผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าวมาแสดงได้ ให้ถือว่านิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com