Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา - 29 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 1009 คน

ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา พ.ศ. 2550 และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา พ.ศ. 2548 ได้แล้วค่ะ  โดยคลิกที่แถบข้อความ "ดาวน์โหลด" ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์นี้

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่สาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยาใช้อยู่ในปัจจุบัน  แต่ทางสาขาวิชากำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา คาดว่าจะประกาศใช้หลักสูตรใหม่ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ในปีการศึกษา 2555 ค่ะ

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com