Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  พุทธอุทานคาถา - 01 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 1513 คน

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว  อัตถากร ได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือ "พุทธอุทานคาถา" พระพุทธวจนะแห่งพระหฤทัยบันดาล ขุททกนิกาย สุตตันตปิฏก จากหนังสือ "The Udana" ของ John D. Ireland  โดยได้รับอนุญาตจาก Buddhist Publication Society ประเทศศรีลังกา สำหรับแจกเป็นอนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นายสุทธิ กิติคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว  อัตถากร ได้เขียนคำนำไว้ดังนี้

"อุทาน คือ พระวจนะที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งด้วยพระหฤทัยบันดาลในโอกาสต่างๆ  เป็นส่วนหนึ่งของขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฏก  มีทั้งหมด 80 บท/คาถา  ส่วนมากเป็นร้อยกรอง

สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้  ข้าพเจ้าขอยกมาแต่ข้อความที่เป็นอุทานธรรมเท่านั้น  ส่วนปริบทหรือเรื่องราวประกอบพุทธพจน์นี้  ขอท่านได้โปรดอ่านจากฉบับเต็ม  สำนวนที่ข้าพเจ้าแปล  ได้พิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 3 ครั้ง  และอาจพิมพ์ต่อไปอีกเมื่อมีโอกาส  เพราะเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่ามากเล่มหนึ่งในฐานะที่เป็นภาพสะท้อนของพุทธปรัชญาและกิจประเพณีในพระพุทธศาสนา

การที่ข้าพเจ้ายกมาแต่อุทานบทในคราวนี้  ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัสพระวจนะล้วนๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความประทับใจในอรรถรสที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษ  นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มเติมให้กับท่านผู้อ่านที่สนใจภาษาอังกฤษ  ข้าพเจ้าจึงได้พิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยไว้คู่กันด้วย

ขออุทิศส่วนกุศลอันจะบังเกิดมีจากการพิมพ์เผยแพร่งานครั้งนี้ แด่ท่านอาจารย์สุทธิ กิติคุณ ผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกคนที่ได้เข้ามาสู่หนทางของท่าน"

กิ่งแก้ว  อัตถากร

15 พฤศจิกายน 2553

ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com