Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  คู่มือการเก็บ-รวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนามชนบทและจากสื่ออินเทอร์เน็ต - 16 มกราคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1933 คน
เดิมคู่มือการเก็บ-รวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาภาคสนามฯ นี้เคยอยู่ในส่วนของ "นานาสาระ" ในเว็บไซต์นี้  แต่ปัจจุบันมีความผิดพลาดบางประการทำให้ไม่สามารถเปิดดูคู่มือได้  สาขาคติชนวิทยาจึงนำคู่มือดังกล่าวมาอัพโหลดอีกครั้ง โดยใส่ไว้ในส่วนของ "ดาวน์โหลด" ผู้ที่สนใจการเก็บรวบรวมข้อมูลคติชนวิทยาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิกที่ส่วน "ดาวน์โหลด" ทางซ้ายของเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ: คู่มือนี้จัดทำโดยนิสิตระดับปริญญาโท สาขาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำ
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com