Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ศ.(พิิเศษ)ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรได้รับการเชิดชูเกียติในฐานะปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย - 12 กรกฏาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 4250 คน
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาิติ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประเภทผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและภาษาไืืทยถิ่นดีเด่นประจำปี 2554 จำนวน 13 ราย ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำสาขาวิชาคติชนวิทยา ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่ีานมา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากรเป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านคติชนวิทยาโดยตรง จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่านเป็นบุุคคลสำคัญในการสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปัจจุบันนอกจากภาระการสอนและดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก  ท่านยังสร้างสรรค์ผลงานแปลออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุทาน เต็ลมา รักสองโลก ชีวิตนิรันดร สุสานของตุต อังค์ อาเมน เพลโต: วันสุดท้ายของโสคราตีส อมตธรรมนำโลก อุปนิษัท เป็นต้น
ผู้ประกาศข่าว : อ.บารนี บุญทรง
 

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com