Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ขอเชิญร่วมใช้บริการ 'แลกเปลี่ยนเรียนรู้' กับสาขาวิชาคติชนวิทยา - 31 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 981 คน
ขณะนี้สาขาวิชาคติชนวิทยาได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่และเพิ่มส่วน "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" เป็นแถบข้อความทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคติชนวิทยาผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา - 29 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 1002 คน
ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยาได้แล้วค่ะ ...
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ - 29 มีนาคม 2554 จำนวนผู้อ่าน 778 คน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 5 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพ...
'อุปนิษัท: คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระมุนีฮินดู' - 01 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 3920 คน
"อุปนิษัท: คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระมุนีฮินดู" เป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร คัดเลือกและแปลจากต้นฉบับที่สวามี ประภาวนันทะ และ เฟรเดอริค แมนเชสเตอร์ แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาอังกฤษ ...
พุทธอุทานคาถา - 01 ธันวาคม 2553 จำนวนผู้อ่าน 1497 คน
"พุทธอุทานคาถา" พระพุทธวจนะแห่งพระหฤทัยบันดาล ขุททกนิกาย สุตตันตปิฏก แปลจาก "The Udana" ของ John D. Ireland โดยได้รับอนุญาตจาก Buddhist Publication Society ประเทศศรีลังกา ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 26 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
จำนวนเนื้อหา : 4 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2535, พัฒนาเว็บไซต์โดย PitlokCenter.com